ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อ.ศศิธร สุวรรณดี

คุณวุฒิ

  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด และการจัดการงานปฏิบัติการ), University of Wisconsin-Whitewater

ประสบการณ์

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หัวหน้าสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)