รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี B.B.A. (Accounting) Assumption University, Bangkok Thailand
 • ปริญญาโท M.A. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • อาจารย์พิเศษ / กรรมการสอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ
 • ประธานคณะอนุกรรมการด้านการผลิตและอุตสาหกรรม สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • รองเลขาธิการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • เลขาธิการ สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎทบวงฯ และปัญหาด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการประจำศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัทเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์

 • กรรมการฝ่ายพัฒนาระบบและเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และการออกแบบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับ กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการพัฒนาเขต (สวนหลวง)
 • กรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – คลองเตย
 • ประธานสมาคมนักเรียนไทย Southern Illinois University at Carbondale
 • Teaching Assistant : Department of Economics, Southern Illinois University at Carbondale

งานการเมือง

 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) : (2543 – 2544)
 • ประธานกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ สาขาเขต 10 วัฒนา-ห้วยขวาง (2543- 2546)
 • ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. อิสรา สุนทรวัตน์ : มกราคม 2544)
 • ทีมงานเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน : 2547)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) : 2552
 • สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (2543 – ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการ

 • "Estimates of Net Capital Stock for Agricultural and Industrial Sectors for Japan, Korea, and Taiwan" with S.C. Sharma and R. Grabowski; ตีพิมพ์ใน Applied Economic Letters, 1998, pp. 89-91.
 • "Do the School Rankings Improve the Quality of Education? : The Case of USA" with Chad Moutray. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 2541
 • "Toward a Sustainable Development via ADLI Strategy", ตีพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิตปริทัศน์Vol 3 มิถุนายน - ธันวาคม 2541, หน้า 22 – 25.
 • "The Development of Economic Integration in Asia", ตีพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิตปริทัศน์, Vol 4 มิถุนายน - ธันวาคม 2542, หน้า 39 – 44.
 • "ปัญหาของอุดมศึกษาเอกชนไทย" ตีพิมพ์ใน หนังสือกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, กันยายน 2542, หน้า 33-38.
 • "Agriculture and the Process of Industrialization in East Asia" with R. Grabowski and S.C.Sharma; submitted for publication in Journal of Agricultural Economics (Last Revision : March 2000)
 • งานวิจัยเรื่อง การใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) ร่วมกับ ดร.วัลลภ สุวรรณดี และรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (ตุลาคม 2543 – กันยายน 2544)