คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ดร.สุเทพ เดชะชีพ

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก สาขาสื่อสารการเมือง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • รองประธานสภาสถาบันวิชาชีพสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการโทรทัศน์ทองคำ
  • อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

  • ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท ไทยฮาดูโฮโด จำกัด
  • ฝ่ายประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
  • หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ