ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี B.Com. (Management)
 • ปริญญาโท M.Com.(2nd Class) (Management)

ประสบการณ์

 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Senior Vice President ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • Vice President (ช่อง 7) บริษัทกรุงเทพวิทยุ และโทรทัศน์จำกัด
 • ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับการแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการออกข้อสอบชิงทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ U.K และ U.S.A
 • กรรมการออกข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ระดับ C.3 ของ ก.พ.

ผลงานวิชาการ

 • งานวิจัย
  • Public Interested in Automobile Insurance ทุนสนับสนุนโดย สภาวิจัยแห่งชาติ
  • การอุตสาหกรรมใหมไทย : ภาคเหนือ ทุนสนับสนุนโดย USAID
  • การอุตสาหกรรมผ้าฝ้าย : ภาคเหนือ ทุนสนับสนุนโดย USAID
  • อุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยว : ภาคอีสาน ทุนสนับสนุนโดย USAID
  • การเคลื่อนย้ายแรงงาน : ภาคเหนือ และภาคอีสาน ทุนสนับสนุนโดย USAID
 • งานตำรา
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ นโยบายธุรกิจ จัดพิมพ์โดย บ.โอเดียนสโตร์ จำกัด
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ และคณะฯ หลักการประกันวินาศภัย จัดพิมพ์โดย บ.โอเดียนสโตร์ จำกัด
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ และคณะฯ หลักการประกันชีวิต จัดพิมพ์โดย บ.โอเดียนสโตร์จำกัด
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ และ บรรเลง ทับเที่ยง ประกันภัยเพื่อความมั่นคง จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ ภาวะผู้นำ จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • บทความ
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ Organizational Learning เกษมปริทัศน์ มิถุนายน - ธันวาคม 2541
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ Individual Health Insurance and Group Health Insurance เกษมปริทัศน์ มิถุนายน - ธันวาคม 2542
  • รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ Human