รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี B.B.A. (Management) University of Illinois
  • ปริญญาโท M.B.A. (Marketing) Northern Illinois University
  • ปริญญาเอก Ph.D. (Education Administration and Foundation) Illinois State University

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต