อธิการบดี

อธิการบดี

ดร.วัลลภ สุวรรณดี

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี - B.S. in Ed. (HONS.) Northern Illinois University เมื่อ พ.ศ. 2512
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. 2522
 • ปริญญาโท M.S. in Ed. Northern Illinois University เมื่อ พ.ศ. 2514
 • ปริญญาเอก Ph.D. Illinois State University เมื่อ พ.ศ. 2538
 • อื่น ๆ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2538 -2539 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน
 • ผู้จัดการ โรงเรียนเกษมพิทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน

หน้าที่พิเศษ

 • ศาลแรงงานกลาง
 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - 2536

สมาคมด้านการศึกษา

 • เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 – 2540
 • นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540
 • เลขาธิการสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2542
 • เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - 2540
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2544
 • เลขาธิการสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 - 2537
 • นายกสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2541
 • อุปนายก Thailand Chapter of the Internet Society ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
 • อนุกรรมการกำหนดหลักการและเหตุผลในการแกัไขปรับปรุง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - 2535ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน
 • กรรมการกลั่นกรองรายงานครุภัณฑ์การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า ทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
 • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
 • กรรมการดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ระดับอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - 2536
 • กรรมการโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
 • รองประธานคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ด้านการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
 • กรรมการวางแนวทางส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2535
 • กรรมการโครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2535
 • กรรมการพัฒนานโยบายการศึกษาเอกชนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชน
 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษาแห่งชาติ ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ (กรอ.พอ.) เมื่อ พ.ศ. 2536
 • อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษาแห่งชาติ ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ (กรอ.พอ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบันอื่น ๆ
 • กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. 2540
 • กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2540
 • คณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2543

ผลงานวิจัย

 • กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ : การศึกษาเอกชน
 • แนวทางการใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา