คณะศิลปศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ดร.พนิดา ชื่นชม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ในปัจจุบัน ธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว เป็นสาขาอาชีพที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และยังขาดแคลนบุคลากร ในสายอาชีพนี้อีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการศึกษาต่อ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักถึงความต้องการบุคลากร ในสาขาวิชาชีพนี้ จึงเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบโครงสร้างการจัดการ การบริหารโรงแรม และการปฏิบัติงานของแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ แผนกห้องพัก แผนกอาหาร และเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง ในส่วนการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังเน้นทักษะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน

ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดวิชาเลือกใหม่คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ในด้านธุรกิจการบิน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือธุรกิจด้านการบิน ได้มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพในด้านบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว แก่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชน ความมั่นคง ความปลอดภัยและวัฒนธรรมของสังคม
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทั่วไปในเนื้อหาวิชาในการดำเนินงานเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทั่วไปในเนื้อหาวิชาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน รวมถึงวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่จำเป็นในระดับที่พอเพียง และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของตน
 • เพื่อส่งเสริมการใช้สติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์และการวิจัยที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการในด้านนี้แก่สาธารณชน
 • เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำวิชาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพตามความถนัด และความมุ่งหมายของตน
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียรความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมที่ตนอาศัยอยู่และเกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

รายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ

รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • ผศ. นงนุช โมกขะสมิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ.ดร. วศินา จันทรศิริ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อาจารย์ประนอม ลี้ถาวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อาจารย์บัณฑิต ฉันทนศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเวิร์ด แทรเวล จำกัด
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • นาวาอากาศตรีวัฒนา มานนท์ รองผู้ว่ากรฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน
  • อาจารย์ พิณคำ โรหิตเสถียร ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • อาจารย์ ดวงใจ สินธุสังข์ รองประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด
  • ดร.สุเทพ เดชะชีพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ดร.เมธา เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ : อาคาร 3 ชั้น 9 โทร. : 0-2320-2777 ต่อ 1309