คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชน หรือภาครัฐ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนใน สาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Computer Information Science) เน้นศึกษาด้านการพัฒนา การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูลการนำโปรแกรม ไปประยุกต์ใช้งาน พร้อมทั้งเน้น จริยธรรม และคุณธรรมทางวิชาชีพ

ปรัชญา

 • สร้างคน สร้างความเป็นเลิศ สร้างสรรค์สังคม

ปณิธาน

 • มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นเลิศด้านวิชาการ พร้อมพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

 • เก่งแบบมืออาชีพ รู้ทันเทคโนโลยี ดีด้วยจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม

เป้าประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย วิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักดังต่อไปนี้

 • เป้าประสงค์ด้านการผลิตบัณฑิต
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มจำนวนบัณฑิตในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ CLICK KASEM ดังนี้
   • C = Concrete in IT (รู้แจ้งด้านไอที)
   • L = Leadership (ความเป็นผู้นำ)
   • I = Intelligence (ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ)
   • C = Courtesy (ความสุภาพ อ่อนโยน)
   • K = Keep it up (อดทน อดกลั้น ไม่ท้อถอย)
 • เป้าประสงค์ด้านผลงาน
  1. เป้าประสงค์ด้านวิชาการ มีผลงานวิชาการโดดเด่นในเชิงปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
   • database
   • Network
   • Programming
  2. เป้าประสงค์ด้านการวิจัย
   • สังคม/ภาคส่วนต่าง ๆ ให้การยอมรับในผลงานวิจัยใน 3 ด้านหลักตามเป้าประสงค์ด้านวิชาการ
   • มีการสร้างผลงานวิจัยทั้ง 3 ด้านหลักในระดับชุมชน ระดับอุตสาหกรรม ระดับชาติ และนานาชาติ
  3. เป้าประสงค์ด้านการบริการทางวิชาการ
   • สังคมให้การยอมรับงานบริการวิชาการ ผ่านทางศูนย์บริการวิชาการใน 3 ด้านหลักของเป้าประสงค์ด้านวิชาการ
   • บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ สำหรับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง 3 ด้านหลักของเป้าประสงค์ด้านวิชาการ
  4. เป้าประสงค์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไปดังนี้
   • มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   • มีโครงการสืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของไทย
   • มีโครงการทำนุบำรุงศาสนา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสารมารถในการพัฒนา ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กรต่างๆ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ก้าวทันต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีความสามารถในการแก้ปัญหาการทำงานด้วยหลักการ และเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐาน ที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม

โครงสร้างหลักสูตร

รายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • รศ.ดร. กอบชัย เดชหาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • รศ.ดร. สมศักดิ์ มิตะถา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อาจารย์ สมศักดิ์ บุญทิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อาจารย์ สง่า สงค์เมือง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ติดต่อคณะ

คณะศิลปศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ : ตั้งอยู่ที่ : อาคาร 2 ชั้น 4 โทร. : 0-2320-2770-84 ต่อ 1220