ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการงานวิศวกรรม
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Ph.D. Systems & Control Engineering, Case Western Reserve University, Ohio, U.S.A.

หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม, สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
 • หัวหน้าโครงการสหกรณ์สร้างสรร 2, กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์
 • กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • กรรมการสอบโครงงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์

 • วิทยากร
  • เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจบริการให้มีประสิทธิภาพ
  • เรื่อง การจัดการนวัตกรรม
  • เรื่อง การปรับตัวของโชว์ห่วยไทยเพื่อความอยู่รอด
  • เรื่อง การบริหารสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าในธุรกิจค้าส่ง-ปลีก
  • เรื่อง การวางแผนการผลิตและการควบคุม
  • เรื่อง การบริหารจัดการด้วยเทคนิค PERT/CPM
  • เรื่อง การบริหารจัดการโลจิสติกส์
  • เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008
  • เรื่อง การบริหารการผลิตและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรื่อง แนวคิดการลดต้นทุนในอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
  • โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์
  • โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์
  • โครงการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการเป้าหมาย กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์
 • อาจารย์/กรรมการ
  • สอนวิชา โลจิสติกส์, การจัดการคุณภาพ, การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตร (ป.โท) การจัดการงานวิศวกรรม
  • สอนวิชา การวิจัยการดำเนินงาน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, การจำลองสถานการณ์, และการจัดวางผังโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการโซ่อุปทาน และการจัดการเชิงคุณค่า
  • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ผู้ช่วยสอนวิชา "Simulation, Engineering Economy, and Optimization Theory", Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นักวิจัย
  • โครงการศึกษากฏระเบียบฮาลาล, สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตร
  • โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทข้ามชาติ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, จังหวัดเพชรบุรี
  • โครงการ การศึกษา สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์กระจาย จำหน่าย สินค้าภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดเพชรบุรี
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ผู้ช่วยวิจัย เรื่อง ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการผสมเทียมคน ที่ Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ผู้ช่วยวิจัย เรื่อง ระบบโครงข่ายในอวกาศ ศูนย์วิจัย NASA และ Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานวิชาการ

 • ศักดิ์ชาย รักการ และจุฑาธรณ์ ศรีเจ้า "รูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก" การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี 2554
 • วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ และ ศักดิ์ชาย รักการ "แบบจำลองคณิตศาสตร์อย่างง่ายในระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนคลังสินค้าธุรกิจค้าส่งสินค้าประจำวัน" การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดอุบลราชธานี, ประจำปี 2553
 • ศักดิ์ชาย รักการ, เอกชัย พรหมาส และสุนิติ สุภาพ "แนวทางการแก้ปัญหาการพันสภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต" การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8, ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่, 2553
 • ศักดิ์ชาย รักการ และวีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ "แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน" วารสารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2553
 • ศักดิ์ชาย รักการ, ภิราภรณ์ ก้อนคำ, วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ "การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าส่งสินค้าประจำวัน (กรณีศึกษาพื้นที่ภาคไต้)" การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดขอนแก่น, ประจำปี 2552
 • ภิราภรณ์ ก้อนคำ, ศักดิ์ชาย รักการ, วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ "การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าส่งสินค้าประจำวัน (กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง)" การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดขอนแก่น, ประจำปี 2552
 • อาทิตย์ สีหอมชัย และศักดิ์ชาย รักการ "การปรับปรุงการพยากรณ์สินค้าของบริษัทเทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัด" การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดขอนแก่น, ประจำปี 2552
 • ศักดิ์ชาย รักการ, นราธิป แสงซ้าย และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล "การจัดสรรอัตราการเข้ารับบริการที่เหมาะสมในระบบแถวคอยแบบคู่ขนานพร้อมกับระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน" การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดพิษณุโลก, ประจำปี 2546
 • ปริญญ์ บุญกณิฐ, ศักดิ์ชาย รักการ "การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตกางเกงยีนส์" การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, จังหวัดเพชรบุรี, ประจำปี 2544
 • Rakkarn , S.(2010) "Optimal Component Assignment with Multiple Boards and Machines in Printed Circuit Board Manufacturing: Case Board Splitting" Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference, Nongkai, Thailand
 • Kipritthanath, V., Rakkarn, S., Konkhum , P. and Udom, C.(2010) "Development for Logistical Systems in Wholesale Business: Case Study in Northeast Thailand" Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference, Nongkai, Thailand
 • Rakkarn S. and Chansethikul, P. (2003) "Optimal Allocations of Arrival Rate in a Single Stage Parallel Queue with Non-Identical Servers." Proceeding of the 8 th annual International Conference on Industrial Engineering, Theory and Applications, Las Vegas, Nevada, U.S.A.
 • Rakkarn, S. and Charnsethikul, P. (2000) "The Optimum Design for Servers of M/M/c System in Job Shops Manufacturing Process.", Proceedings of the 2000 IE Network National Conference Petchburi, Thailand
 • Rakkarn, S. and Charnsethikul, P. (2001) "Polynomial Regression for Optimum Design of Servers of M/M/c System in Job Shops Manufacturing Process." Proceedings of the 2001 IE Network National Conference Ubonladchathanee,Thailand