ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร
อ.บุญญาพร มารุ่งเรือง

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน้าที่การงานอื่น ๆ ในปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรประจำตำบลท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ประสบการณ์

  • องผู้จัดการบริษัทสุนันทามาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  • บรรณารักษ์ห้องสมุดประจำคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ที่ปรึกษาด้านวิชาการกลุ่มเกษตรกรประจำตำบล
  • อนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  • สมาชิกสามัญสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย