หัวหน้ากองการเงิน
อ.อิสรา สมทรง

คุณวุฒิ

 • ต่ำกว่าปริญญาตรี ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี)

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • อนุกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - 2546
 • กรรมการพิจารณาคำร้องของนักศึกษา - กรณีขอคืนเงินหลังกำหนด
 • เพิกถอนรายวิชาหลังกำหนด
 • อนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • รับจัดเลี้ยงรับรองงานของมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

 • พ.ศ. 2518 – 2520 เจ้าหน้าที่กองการเงินและธุรการโรงเรียนเกษมพิทยา
 • พ.ศ. 2521 – 2529 เจ้าหน้าที่กองการเงินและธุรการโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิคภาคสมทบ
 • พ.ศ. 2530 – 2540 เจ้าหน้าที่กองการเงินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • พ.ศ. 2541 – 2546 หัวหน้ากองการเงินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต