ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร
ดร.เจษฎา อังกาบสี

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กิตติมศักดิ์)
 • บริษัท Presentation Media Supplies จำกัด
 • ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กิตติมศักดิ์)บริษัท Intermed จำกัด
 • ที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กิตติมศักดิ์) รวมแพทย์โพลีคลีนิค

ประสบการณ์

 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เคอร์ติส เมเนจเม้นท์ ประเทศไทย จำกัด (เครือไมเนอร์กรุ๊ป)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สแกนเดีย จำกัด (เครือบริษัท รีเทล ซินดิเคท จำกัด)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • บริษัท รีเทล ซินดิเคท จำกัด และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สแกนเดีย จำกัด
 • ผู้จัดการสายบริหารกลาง
 • บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด เครือบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)