มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

"เรียนรู้โลกของการเงิน การธนาคาร การตลาดและบริหารธุรกิจ อย่างจริงจัง ลึกซึ้ง ครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นและ ระดับนานาชาติ ฝึกฝนทั้งในห้องเรียนและโลกภายนอกเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงจากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ"

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) (Bachelor of Accountancy (B.Acc.))
หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)
  • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.))
หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)
  • สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
  • สาขาวิชาการจัดการ (Management)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
  • สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  • สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม (Modern Trade Business Innovation)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube