มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science & Technology)

"ก้าวทันการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี สู่ทางเลือกในการเป็นนักคิดอย่างผู้รู้จริง"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (Bachelor of Science Program (B.Sc.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SCIENCE)

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube