มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

"ศึกษาศาสตร์ของการเรียนรู้ ด้วยเหตุ ด้วยผล และความจริง อย่างมีระบบ ท้าทายโลกของการค้นหาอย่างสร้างสรรค์ สนุกกับการทดสอบ ทดลองในห้องปฏิบัติการเพียบพร้อมอุปกรณ์ และคณาจารย์ที่พร้อมถ่ายทอดทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้เป็นผู้รู้จริงอย่างผู้เชี่ยวชาญ"

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (Bachelor of Engineering Program (B.ENG.))
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic And Telecommunication Engineering)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (Bachelor of Industrial Technology Program (B.Ind.Tech.))
หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Technology)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (Civil Engineering Technology and Building Safety)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube