มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

"เปิดแนวคิดสมัยใหม่ในธุรกิจบริการอย่างมีชั้นเชิง เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์และศิลป์ ฝึกฝนในการทำงานจริง เตรียมพร้อมสู่สายงานวิชาชีพตามความถนัด เพียบพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมการเรียนการสอน พัฒนาสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ"

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (Bachelor of Arts Program (B.A.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Management)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube