มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (ปร.ด.นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (ปร.ด.นโยบายสาธารณะและการจัดการ)
    Doctor of Philosophy in Public Policy and Management (Ph.D. Public Policy and Management)


Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube