มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (Bachelor of Science Program in Sports Science (B.Sc.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (Bachelor of Arts Program in Sports and Recreation Management for Health (B.A.))
หลักสูตร 4 ปี
  • สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation Management for Health)

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube