มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ร่วมงานกับเราตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา
สังกัด : หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
เพศ : ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
คุณวุฒิ : การศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   -มีความในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
   -มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
   -มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เพศ : ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
คุณวุฒิ : การศึกษา จบปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   -มีทักษะในการสอน / การทำวิจัย / การจัดโครงการ
   -มีประสบการณ์ความรู้ด้านงานภาพยนตร์ และ/หรือมีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรด้านภาพยนตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ หลายอัตรา
สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
เพศ : ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
คุณวุฒิ : การศึกษา ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก พยาบาลผู้ใหญ่ฯ มารดาทารก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   -มีประสบการณ์ด้านงานพยาบาล และมีใบประกอบวิชาชีพ
   -มีผลงานทางด้านการวิจัย
   -มีทักษะในการสอน สื่อสาร ประสานงานได้ดี
   -บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 2 อัตรา
สังกัด : อคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการโรงแรม
เพศ : ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
คุณวุฒิ : การศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรม , คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   -มีทักษะในการสอน / การทำวิจัย / การจัดโครงการ
   -บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
สังกัด : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
เพศ : ชาย - หญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
คุณวุฒิ : การศึกษา ปริญญาโท สาขาภาษาไทย / การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   -มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านการสอนและการทำวิจัย
   -มีทักษะในการสอน / การวิจัย / โครงการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพศ : ชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี
คุณวุฒิ : ป.โท - เอก วิศวฯคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
   -ไม่ต้องมีประสบการณ์ เป็นบุคลากรประจำ
   -หากมีผลงานทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
   -ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ ธุรการทั่วไป
   -ไม่ต้องมีประสบการณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   -ไม่ต้องมีประสบการณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : บุคลากรช่วยสอนประจำห้องปฏิบัติงาน CNC
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    - สามารถใช้โปรแกรม CAD / CAM
    - มีความสามารถใช้เครื่องจักร CNC
    - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงาน : กองยานพาหนะ
คุณสมบัติ : ชาย อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
    - การศึกษา ม.6 – ป.ว.ช ขึ้นไป
    - ชำนาญเส้นทางใน ก.ท.ม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
    - มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบุคลากร 02-320-2777 ต่อ 1144 ,1145 หรือ E-mail [email protected]

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok