มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

American volunteers and KBU nursing students

   คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในคลินิคของนักศึกษาพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสิทธชนไทยส่งอาสามัครชาวอเมริกัน Mr. Ken & Mrs. Jean Fox ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมงานตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม 2562 ท่านได้ไปร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานกรณีศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน ทำให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
   Faculty of Nursing, Kasem Bundit University has organized a project to enhance English skills in clinical settings for nursing students, during 6 Feb. to 14 Mar. 2016, by the cooperation of American volunteers, Mr. Ken & Mrs. Jean Fox. They have participated with nursing students in health promotion activities and clinical presentation, which inspired students to improve their English communication skills.

 

 


27/03/2019 07:41:05

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube