มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”

   สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีตั้งใจที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารและการจัดการการกีฬา เพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ด้านการจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ได้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา จัดโครงการจัดการแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ ความสามารถในรายวิชา ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันสำหรับการเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนำเงินรายได้จากการแข่งขันไปมอบให้เพื่อการกุศลแก่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
โดยจัดการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชายและทีมหญิง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 80 คน 
ณ สนามแบดมินตัน S11 สุวินทวงศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562


10/04/2019 13:49:53

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube