มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรับทุนสนับสนุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม” รอบที่ 1

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” รอบที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการนี้ พร้อมด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาชี้แจงรายละเอียดการรับทุนดังกล่าว ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562


10/05/2019 11:22:34

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube