มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีไหว้ครู #เด็กเกษม62

   ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานใน “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ รับพานดอกไม้จากผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/คณะ และสถาบัน นำมามอบให้ เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง 

   นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา อาทิ ทุนพระราชทานการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, ทุนเฉลิมราชกุมารี, ทุนสมาคมแม่บ้านทหารบก, ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้, ทุนรางวัลเรียนดี, ทุนการศึกษาประเภททุนกีฬา, ทุนสโมสรนักศึกษา ทุนดนตรีพื้นบ้าน  ทุนดนตรีสากล และทุนดนตรีไทย จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรส่วนกลาง ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562


12/07/2019 10:06:40

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube