มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน WordPress

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน WordPress”   โดย วิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้คือ คุณกัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ WordPress กลยุทธ์ด้านเว็บไซต์เพื่อธุรกิจและการตลาดที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ และการตลาดดิจิทัลมากกว่า 16 ปี  ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่างๆ และวิธีการจัดการข้อมูลให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

การสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน WordPress


02/10/2019 14:38:11

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube