มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต คว้า 4 รางวัล “บุคลากรดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น” งาน สสอท. ประจำปี 2562

   ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมแสดงความยินดี กับคณาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล“บุคลากรดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2562 จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(สสอท) ในงานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 42 ปี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

โดยในปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 3 รางวัล และรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ดังนี้ 

  • อาจารย์วัฒนา  เจริญชัยนพกุล  คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทด้านวิชาการดีเด่น ระดับดีมาก  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัต  ไชยชาณวาทิก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  • อาจารย์ณัฐฐาพร  อะวิลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ รางวัลชมเชย  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

  • ดร.จุฬาลักษณ์  วงศ์อ่อน นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปริญญาเอก) ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 

 

สำหรับรางวัล “บุคลากรดีเด่น และ นักศึกษาดีเด่น” ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดทำการคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

 


20/11/2019 13:55:27

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube