มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

      ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานใน “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2563  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ รับพานดอกไม้จากผู้แทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/คณะ และสถาบัน นำมามอบให้ เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง

       นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา อาทิ ทุนพระราชทานการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, ทุนเฉลิมราชกุมารี, ทุนสมาคมแม่บ้านทหารบก, ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้, ทุนรางวัลเรียนดี, ทุนการศึกษาประเภททุนกีฬา, ทุนสโมสรนักศึกษา ทุนดนตรีพื้นบ้าน  ทุนดนตรีสากล และทุนดนตรีไทย จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรส่วนกลาง ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

 


17/08/2020 08:16:24

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube