มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกับเหล่าผู้นำเยาวชนยุคใหม่ Young TH Leader & Innovator’s Club 

   นางสาวจุฑามาศ ธรรมกุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ โดยมีอาจารย์จิตรภาณุ แย้มยิ่ง อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนำนักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้ 
   ภายในงานได้มี ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวทักทายต้อนรับนักศึกษาผู้นําเยาวชนพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษา และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกลไกการสนับสนุนนักศึกษาของสำนักงานฯ-ยุวสตาร์ทอัพและตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมา-Startup Thailand League และ Startup Club-กลไกการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและตัวอย่างโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม-แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับผู้นําเยาวชน STEAM4INNOVATOR ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส


25/09/2020 08:22:46

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube