มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการค่ายการจัดการกีฬาฯ พาความรู้สู่สังคม ครั้งที่ 1

    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการค่ายการจัดการกีฬาฯ พาความรู้สู่สังคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (SSKBU KNOWLEDGE CAMPING #1 / 2020) ในวันที่15 – 16 ตุลาคม 2563 โดยการไปทำกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เรื่องของการนวดทางการกีฬาให้กับนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ณ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน  และหลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น เข้าฐานต่างซึ่งประกอบด้วย กระโดดหอ, ปืนหน้าผา,ไต่เชือก,ล่องแพ,วิ่งโฟมข้ามน้ำ การประกอบอาหารเย็น การละเล่นรอบกองไฟ ซึ่งเป็นการประยุกต์เข้ากับรายวิชา SR.315 การนำและการจัดค่ายพักแรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ได้จริง


 


22/10/2020 08:12:09

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube