มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6 ร่วมพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงไนติงเกล

#นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6 ร่วมพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงไนติงเกล
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงไนติงเกล ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่นักศึกษา ณ อาคารเกษมนครา ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา 
 


02/03/2021 09:09:59

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok