มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาปริญญาโท #ท่องเที่ยว รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรวิชญ์ สิงฆาฬะ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากบทความวิชาการ เรื่อง “การศึกษาสภาพการณ์ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “Reshaping Thailand Tourism and Service through New Paradigm” จัดโดย เครือข่ายสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  


20/09/2021 14:35:56

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube