มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 7 ร่วมพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงไนติงเกล

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงไนติงเกล ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบหมวก และเข็มชั้นปีแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
        พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงไนติงเกล ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของวิชาชีพ และเป็นก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นการแสดงถึงความสำเร็จของการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ณ อาคารเกษมนครา ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 
 


03/02/2022 15:04:50

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube