มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

       นางสาวอัญชลี ป่าจิก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.85 ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 


14/03/2022 09:01:39

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube