มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563

                       มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562– 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

                      สำหรับในปีการศึกษา 2562-2563 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่บุคคลที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถแต่ละสาขาวิชาในการประกอบกิจการงานจนประสบความสำเร็จ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และเป็นประจักษ์ว่าได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ อันประกอบด้วย

ปีการศึกษา 2562
1.    พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
2.    นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.    ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์
 

ปีการศึกษา 2563
4.    นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาวิชาการตลาด


 


22/03/2022 11:03:13

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube