มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่โรงเรียน : ห้องสมุดปัญญามนุษย์

                ดร.วัลลภ สุวรรณดี อิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่โรงเรียน : ห้องสมุดปัญญามนุษย์  เรื่อง  “ การออกแบบกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ”    บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

                  จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับคณะศิลปศาสตร์   ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการจำนวน  3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงบัว  โรงเรียนวัดสังฆราชา และโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว ทั้งนี้จะเน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ จากบุคคลในชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน   งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องญี่ปุ่น  ชั้น 9 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า


12/07/2022 16:00:34

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube