มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สุดปลื้ม ติดอันดับที่ 1 หลักสูตรยอดเยี่ยม

                หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สุดปลื้ม ติดอันดับที่ 1 หลักสูตรยอดเยี่ยม “ด้านการเรียนการสอน” จาก U-Multirank สถาบันจัดอันดับโลก 

                      ปี 2022 U-Multirank World University สถาบันจัดอันดับโลก ที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission ได้เผยผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก อย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (M.Eng. In Engineering Management) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยคะแนนรวมของหลักสูตรฯ ได้รับการประเมินผลงานใน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

                     ผลการประเมินของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม พบว่า มีความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) โดยได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  Student-staff ratio, Academic staff with doctorates และระดับดี (good) ได้แก่ Overall learning experience, Quality of courses & teaching, Organisation of program, Contact with teachers, Inclusion of work/practical experience, IT provision, Digital teaching และ Room facilities

                    ดร.ศักดิ์ชาย รักการ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม กล่าวว่า ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบและจัดอันดับจากสถาบันหรือหลักสูตรในประเทศไทย ที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 16 หลักสูตร จาก 11 สถาบัน เป็นการประเมินเปรียบเทียบระหว่างสถาบันที่เข้ารับการประเมินในแต่ละสาขาที่ส่งไป นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรฯ 


18/07/2022 09:48:52

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube