มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3 สถาบัน ผนึกกำลัง ร่วมมือบริการทางวิชาการแก่สังคม

               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากร ด้านการพยาบาล และการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.กมลวรรณ เภกะนันทน์ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 


07/09/2022 10:44:57

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube