มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับรางวัล “นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”

          นายเมฆา งาเจือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 1 เข้ารับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

         นายเมฆา ได้เป็นนักศึกษาทุนของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย และได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัว ด้วยการช่วยวางแผนการออมเงินและหารายได้พิเศษเพื่อให้ชีวิตภายในครอบครัวที่ดีขึ้น 


07/09/2022 10:52:52

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube