มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.อรรณพ พลชนะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จากสสอท

              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทนักวิจัย ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2565 (สสอท) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมและประเทศชาติ 

             โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นในงานวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท) เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 เมื่อวันพุธ 23 พฤจิกายน 2565 ที่ผ่านมา


30/11/2022 11:42:50

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok