มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวไทยสากล

              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนายนันทวี พิมพาแสง "พี่เติ้ล" นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิยุวไทยสากล โดยประธานมูลนิธิยุวไทยสากล เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว ในพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น ในสถานการณ์ COVID-19 เกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น และมอบทุนการศึกษา ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

              โดย "พี่เติ้ล" เป็นนักศึกษาพยาบาล ได้มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ


26/12/2022 15:18:19

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok