มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี AccEC 2020

   อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net)  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการดำเนินการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2020)” และได้มีการจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและสัมมนาฯ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

            09:00 – 10.45 น. การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Rethinking Accounting Education for Global Competitiveness” โดย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

           11:00 – 12:15 น. การเสวนา เรื่อง “Coming Up with Disruptive Technology for Accounting” ผู้ร่วมเสวนา คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์, คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง, คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ และ ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผู้ดำเนินรายการ

13.00 – 16.00 น. เป็นนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ และมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

            09:00 – 12:15 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ICT for Accounting Education” โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ Co – Founder: Asian Institute of Digital and Innovation (AIDI) อดีตผู้บริหาร Google Asia Pacific mบริษัท กูเกิล สิงคโปร์

            13:00 – 16:00 น. การสัมมนา เรื่อง “How to Write a Case Study in Accounting and Business Education” โดย รศ. ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมงาน

16:00 – 16:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards)

 


06/08/2020 11:56:12

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube