Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

งานเสวนาการปรับตัวการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพและตำแหน่งหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนาการปรับตัวการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพและตำแหน่งหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้าสู่การทำงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอขอบคุณวิทยากรที่มากประสบการณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คุณสมสกุล แสงสุวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาขับเคลื่อนให้โครงการต่างๆ ในเครือออริจิ้นประสบความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ คณะศิลปศาสตร์ ขึ้นรับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)