Loading…

รู้จักเรามากขึ้น

การศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์นอกชั้นเรียน ณ บริษัท (จำกัด) กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย (ประทีปฟาร์ม)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ได้นำคณะนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์นอกชั้นเรียน ณ บริษัท (จำกัด) กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย (ประทีปฟาร์ม) จากเดิมปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ ทางกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมได้ตัดสินใจรวมตัวกัน จัดตั้งบริษัท (จำกัด) กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย (ประทีปฟาร์ม) เพื่อรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรฟาร์มโคนม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นนมผง และสินค้าอื่นๆ ส่งขายภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้านมผงจากต่างต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการทำธุรกิจบนความเป็นจริง มีจรรยาบรรณและสำนึกรับผิดชอบ อยู่โดยพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งผู้เลี้ยง ศูนย์รับซื้อ และผู้ผลิตสินค้า ทำให้กิจการเล็กๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้น และด้วยนมคุณภาพของผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่ายยังอยู่ในสถานะ “มีเท่าไรก็ไม่พอขาย” ปิดจุดอ่อนที่เคยเจอมา และทางกลุ่มได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ทุกหน่วยผลิต รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาควบคุมคุณภาพของสินค้า และการจัดส่ง