Loading…

รู้จักเรามากขึ้น

เกี่ยวกับหลักสูตร

เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อย่อ วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อเต็ม Master of Engineering (Engineering Management)

ชื่อย่อ M.Eng. (Engineering Management)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม เปิดดำเนินการการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา พ.ศ. 2538 และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด ในปีการศึกษา 2564 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้  และมีทักษะในด้านการจัดการทางวิศวกรรม  สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารข้อมูล และความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของอาชีพตนเอง และการปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันได้ ผลลัพธ์ต่อยอดให้มหาบัณฑิตไปสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย วิชาชีพ และเป็นนักบริหารจัดการด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของอาชีพตนเอง และสอดคล้องกับคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

ปรัชญา 

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้  และมีทักษะในด้านการจัดการทางวิศวกรรม  สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารข้อมูล และความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของอาชีพตนเอง และการปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันได้ ผลลัพธ์ต่อยอดให้มหาบัณฑิตไปสู่การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย วิชาชีพ และเป็นนักบริหารจัดการด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของอาชีพตนเอง และสอดคล้องกับคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

 

ความสำคัญ

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสู่ด้านการจัดการทางวิศวกรรมแบบบูรณาร่วมสมัยการอย่างยั่งยืน ให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาสมรรถนะของมหาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในศาสตร์การบริหารจัดการและวิศวกรรมแบบองค์รวม  เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพด้านการจัดการทางวิศวกรรม

 

พันธกิจ

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการจัดการวิศวกรรมที่สามารถปรับประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี การบูรณาการหลักการด้านวิศวกรรมและการจัดการสมัยใหม่ และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและพร้อมปรับแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะร่วมสมัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการรับผิดชอบและตอบสนองต่อสังคม
  5.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และความสามารถในการประสานงานระหว่างสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบได้
  6. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมสมัยด้านการจัดการงานวิศวกรรมและให้บริการวิชาการแก่สังคม เปิดโอกาสในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากร