Loading…

รู้จักเรามากขึ้น

มอบสิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษา ทุนค่าอาหารกลางวัน แก่น้องๆเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดหมูสี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ได้นำคณะนักศึกษาร่วมโครงการ บำเพ็ญประโยชน์ โดยการสร้างโอกาสให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ให้ได้รับสิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ และมอบทุนการศึกษา ทุนค่าอาหารกลางวัน แก่น้องๆ ณ โรงเรียนวัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์และสนับสนุนด้านการเป็นอยู่ ด้านการศึกษาให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส