Loading…

เสวนา เรื่อง “ข้าราชการไทยได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ในงานเปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

 

One thought on “เสวนา เรื่อง “ข้าราชการไทยได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ในงานเปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

Comments are closed.