แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต -1

แนวทางการประเมินความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล (1)

ประกันคุณภาพ ด้านการเรียนการสอน

2557

2560

2561

2562

2563

2564