• พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

  • พ.ศ2558-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
  • จีราพร พระคุณอนันต์, ศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล และสุรสิทธิ์ ช่วยบุญ. (2566). การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีภาวะทุพโภชนาการ: กรณีศึกษา. วารสารพยาบาลสาร, 50(4), ตุลาคม-ธันวาคม.
  • เปศล ชอบผล, จีราพร พระคุณอนันต์, กรพินธุ์ ฤทธิบุตร และนิติบดี ศุขเจริญ. (2563). รูปแบบการเรียน (Learning Styles). วารสารจิต วิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 10(2), กรกฎาคม-ธันวาคม, 103-110