• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ.2536

  • พ.ศ 2544-2563 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • พ.ศ. 2564 -ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร.จารุภา จิรโสภณ
  • รัตนา จารุวรรโณ, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, และจารุภา จิรโสภณ (2566). การรับรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังคมปกติวิถีใหม่ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลตำรวจ, 15(1), 25-37.