• การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พ.ศ. 2549
  • การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ พ.ศ. 2526

  • พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.ดร.สุมนา โสตถิผลอนันต์
  • สุมนา โสตถิผลอนันต์. (2566). บทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลองและแนวทางพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ. วารสารพยาบาลทหารบก, 24(1), 1-9.
  • สุมนา โสตถิผลอนันต์. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารเกื้อการุณย์, 29(2), 218-229.
  • สุมนา โสตถิผลอนันต์. (2564). การใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก : แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 16(2), 278-293.