• การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2543
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา พ.ศ.2530
 • คหกรรมศาสตร์บัณฑิต(โภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิชา ปี 2546
 • อนุมัติบัตร พยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) สำหรับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2548

 • พ.ศ.2545-2548 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ.2548- 2558 รองคณบดี ,หัวหน้าสำนักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ.2558-2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2559-2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • พ.ศ.2562-2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
 • พ.ศ.2563-ปัจจุบัน สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
 • พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์,ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, นพภัสสร วิเศษ, วรรัตน์ มากเทพพงษ์, รัชพร ศรีเดช, จิราวรรณ ศิริโสม, อนุสรณ์ แน่นอุดร, เมธี เมธีสวัสดิ์กุล, และดวงฤทัย ตี่สุข. (2564). การพัฒนาออกแบบที่อาศัยเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาในผู้สูงอายุ. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(4), ตุลาคม-ธันวาคม, 482-490.
 • สมบูรณ์ บุณยเกียรติ, ณหฤทัย นฤมานโภคิน, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, กรพินธุ์ ฤทธิบุตร,ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม
 • (2566)ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและวิดีโอต่อความรู้เรื่องเบต้าธาลัสซีเมีย ในสตรีตั้งครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.